باتری اسید سربی 2 ولت هیتاکو (HITACO)

باتری سیلد اسید سربی هیتاکو 2 ولتی 200 آمپر

HITACO

2 ولت 200 آمپر ساعت

باتری سیلد اسید سربی هیتاکو 2 ولتی 250 آمپر

HITACO

2 ولت 250 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 420 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 600 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 1000 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 2000 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 3000 آمپر ساعت